Klachtenregeling

U hebt een klacht

 

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over mij als bewindvoerder of het niet eens bent met mijn handelswijze. Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan en conflicten zijn er om opgelost te worden. Soms kan het gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Dan zijn er voor u de volgende mogelijkheden.

  1. U kunt gebruik maken van de klachtenregeling zoals hieronder staat.
  2. U kunt een brief sturen aan de kantonrechter.

 

 1.   Klachtenregeling John Adelaar Bewindvoering & Inkomensbeheer Parkstad

Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

De organisatie: John Adelaar Bewindvoering & Inkomensbeheer Parkstad . KVK nummer 56840039.

Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en daarvoor rekening en verantwoording aflegt.

Cliënt: een persoon die bij John Adelaar Bewindvoering & Inkomensbeheer Parkstad onder bewind gesteld is.     

Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.  

 Artikel  2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van John Adelaar Bewindvoering & Inkomensbeheer Parkstad. Zij kunnen zich bij indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Klachten

 Artikel 3

 1.    Een klacht kan worden ingediend door het invullen van het klachtenformulier, dat op de website te downloaden is. Dit formulier kan worden gestuurd naar: John Adelaar Bewindvoering & Inkomensbeheer Parkstad, postbus 30107, 6370 KC Landgraaf.

2.    Een klacht wordt binnen 3 dagen na ontvangst in behandeling genomen door de bewindvoerder of diens vervanger. Deze formuleert de klacht zo nodig nader. De cliënt ontvangt een ontvangstbevestiging.

3.    De bewindvoerder bepaalt de wijze van behandeling, echter met inachtneming van het volgende:

a.   De bewindvoerder hoort de cliënt in persoon of telefonisch.

b.   De bewindvoerder lost de klacht indien mogelijk direct op.

c.   Indien de klacht  niet direct op te lossen is, wordt de klacht in onderzoek genomen, de cliënt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

d.   Het onderzoek neemt maximaal 2 weken in beslag.

e.   Het onderzoek wordt uitgevoerd door een collega Bewindvoerder,  zodat de klacht op objectieve wijze onderzocht kan worden.  

 4.    Bij de behandeling van de klacht gaat de bewindvoerder na of de klacht:

a.   In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling.

b.   In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden en/of

c.   Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

5.    De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventueel verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden.

 Artikel 5

 1.   Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen, indien het een handeling, gedraging en/of uitlating betreft die langer dan 2 jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

2.   Van het  niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld.

 Geheimhoudingsplicht

 Artikel 6

Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit Reglement.

Archivering

 Slotbepalingen

 Artikel 8

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

 Artikel 9

Deze regeling treedt inwerking op 1 januari 2018 en geldt voor onbepaalde tijd. Aan deze regeling wordt bekendheid gegeven door publicatie op de website.

 2.Klacht indienen bij de kantonrechter

Het is ook  mogelijk uw klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de kantonrechter. De kantonrechter is degene aan wie een  bewindvoerder verantwoording af moet leggen. De kantonrechter zal de klacht onderzoeken en indien nodig een zitting plannen om hoor en wederhoor te plegen bij zowel de cliënt als de bewindvoerder.